Varningsmärken (typ A)

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.

A1. Varning för farlig kurva

A2. Varning för flera farliga kurvor

A3. Varning för nedförslutning

A4. Varning för stigning

A5. Varning för avsmalnande väg

A6. Varning för bro

A7. Varning för kaj

A8. Varning för ojämn väg

A9. Varning för farthinder

A10. Varning för slirig väg

A11. Varning för stenskott

A12. Varning för stenras

A13. Varning för övergångsställe

A14. Varning för gående

A15. Varning för barn

A16. Varning för cyklande och mopedförare

A17. Varning för skidåkare

A18. Varning för ridande

A19. Varning för djur

A20. Varning för vägarbete

A21. Slut på sträcka med vägarbete

A22. Varning för flerfärgssignal

A23. Varning för lågt flygande flygplan

A24. Varning för sidvind


A25. Varning för mötande trafik

A26. Varning för tunnel

A27. Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

A28. Varning för vägkorsning

A29.Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

A30. Varning för cirkulationsplats

A31. Varning för långsamtgående fordon

A32. Varning för fordon med förspänt dragdjur

A33. Varning för terrängskotertrafik

A34. Varning för kö

A35. Varning för järnvägskorsning med bommar

A36. Varning för järnvägskorsning utan bommar

A37. Varning för korsning med spårväg utan bommar

A38. Avstånd till plankorsning


A39. Kryssmärke

A40. Varning för annan fara


A41.Varning för olycka

Väjningspliktsmärken (typ B)

Väjningspliktsmärken är märken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.

B1. Väjningsplikt

B2. Stopplikt

B3. Övergångsställe

B4. Huvudled

B5. Huvudled upphör

B6. Väjningsplikt mot mötande trafik

B7. Mötande trafik har väjningsplikt

B8. Cykelöverfart

Förbudsmärken (typ C)

Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot att parkera fordon.

C1. Förbud mot infart med fordon

C2. Förbud mot trafik med fordon

C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

C4. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

C5. Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

C6. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

C7. Förbud mot trafik med tung lastbil

C8. Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

C9. Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

C10. Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

C11. Förbud mot trafik med moped klass II

C12. Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

C13. Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

C14. Förbud mot ridning

C15. Förbud mot gångtrafik

C16. Begränsad fordonsbredd

C17. Begränsad fordonshöjd

C18. Begränsad fordonslängd

C19. Minsta avstånd

C20. Begränsad bruttovikt på fordon

C21. Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

C22. Bärighetsklass

C23. Begränsat axeltryck

C24. Begränsat boggitryck

C25. Förbud mot sväng i korsning

C26. Förbud mot U-sväng

C27. Förbud mot omkörning

C28. Slut på förbud mot omkörning

C29. Förbud mot omkörning med tung lastbil

C30. Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

C31. Hastighetsbegränsning

C32. Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

C33. Stopp vid tull

C34. Stopp för angivet ändamål

C35. Förbud mot att parkera fordon

C36.Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

C37. Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

C38. Datumparkering

C39. Förbud mot att stanna och parkera fordon

C40. Ändamålsplats

C41.
Slut på ändamålsplats

C42.
Vändplats

C43.
Slut på vändplats

C44. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

C45. Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

C46. Begränsat trippelaxeltryck

Påbudsmärken (typ D)

Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning.

D1. Påbjuden körriktning

D2. Påbjuden körbana

D3. Cirkulationsplats

D4. Påbjuden cykelbana

D5. Påbjuden gångbana

D6. Påbjuden gång- och cykelbana

D7. Påbjudna gång- och cykelbanor

D8. Påbjuden ridväg

D9. Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

D10. Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

D11. Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

D12. Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods


Anvisningsmärken (typ E)

Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.
Anvisningen gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.

E7/E8. Gågata/Gågata upphör

E11/E12. Rekommenderad lägre hastighet

E13/E14. Rekommenderad högsta hastighet

E17. Återvändsväg

E33/E34. Cykelgata


Lokaliseringsmärken (typ F)

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.
F24. Färdriktning vid omledning

F26. Körfält avstängt